Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ. ( Θέμα πρώτο - Χριστοφόρου Παναγιώτη).

Συνταξιδιώτες σ'αυτό τον πλανήτη που τον λέμε γή,
για ένα τόσο ασύλληπτα μικρό χρονικό διάστημα μέσα
στον άπειρο χρόνο της αιωνιώτητας.
Ας συναντιθούμε στο σημείο αυτό της ιστοσελίδας
μας και ας ανταλλάξουμε απόψεις,αν το θέλετε και
σεις,πάνω σε θέματα που θα επιλέγει ο καθένας μας
και θα αφορούν την καθημερινότητά μας,αλλά και πα-
ραπέρα από αυτήν.
Η επικοινωνία σας μαζί μας για μια τέτοια ανταλα-
γή απόψεων θα πρέπει να είναι επώνυμη,να πληρεί τους
στοιχειώδεις κανόνες σοβαρότητας και να γίνεται μέσω
της ιστοσελίδας μας ( https://ανοιχτός κύκλος,κοινω-
νικά-πολιτικά ) ή του email μας ( panka44@gmail.com ).

Εμείς στη συνέχεια θα επικοινωνούμε μαζί σας,θα δη-
μοσιοποιούμε τις θέσεις σας πάνω στα υπό συζήτηση θέματά
μας και έτσι θα εξελίσσεται ο διαδυκτιακός διάλογός
μας με στόχο όχι να θιγούν πρόσωπα ή καταστάσεις,
αλλά να δοθούν απαντήσεις στου καθενός μας τις ανη-
συχίες.'Οσο πιο μεγάλη και υπεύθυνη θα είναι η αντα-
πόκρισή σας στο κάλεσμά μας αυτό,τόσο πιο μεγάλο θα
είναι και το όφελος όλων μας.
Και για να γίνουμε πιο σαφείς για το εγχείρημά μας
αυτό,θα μας επιτρέψετε να προτείνουμε εμείς το πρώ-
το μας θέμα για συζήτηση,πάνω στο οποίο εμείς θα εκ-
φράσουμε και κάποιες απόψεις μας που εσείς θα τις
σχολιάσετε ή θα τις συμπληρώσετε.
Ας αρχίσουμε λοιπόν με το θέμα :
"Πολιτειακές δομές
και κοινωνικές συμπεριφορές",
μια και ένα μεγάλο μέρος από μας,όπως θέλουμε να
πιστεύουμε,θεωρούμε ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη της
σημερινής γενικής,όπως όλοι μας διπιστώνουμε καθημερινά,
κατάπτωσης ιδεών,αρχών και αξιών,θα πρέπει να την κατα-
λογίσουμε στον τρόπο λειτουργίας των πολιτειακών μας
δομών και στην δική μας συμπεριφορά.

Αν δεχτούμε ότι η συμμετοχική δημοκρατία είναι το πιο
κοινωνικά δίκαιο σύστημα διακυβέρνησης ενός τόπου,
θα πρέπει αναπόφευκτα να δεχτούμε και τη βασική αρχή:
" Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ".
Για να μη λειτουργήσει όμως η αρχή αυτή μόνο σαν σύν-
θημα,αλλά να αποκτήσει οντότητα και δυναμική,θα πρέπει
οι μεν πολίτες να είναι υπεύθυνα συνειδητοποιημένοι,η
δε πολιτεία δίκαια οργανωμένη.Για την καλύτερη αποτε-
λεσματικότητα μιας τέτοιας δυαδικής σχέσης θεωρούμε
ότι:
<>Οι πολίτες θα πρέπει να παίρνουν υποχρεωτικά και πλει-
οψηφικά σε οποιοδήποτε συλλογικό επίπεδο αποφάσεις
για τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους(μικρά ή
μεγάλα)και οι εκλεγμένοι επρόσωποί τους να προοθούν
την υλοποίησή τους και να τους ενημέρουν για τα απο-
τελέσματα των χειρισμών τους.'Αρνηση ανάληψης εκ μέ-
ρους των πολιτών μιας τέτοιας βασικής τους υποχρέωσης,
θα πρέπει να έχει σοβαρές συνταγματικές επιπτώσεις
σε βάρος τους.
<>Στο κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχουν σύμφωνα με
το πληθυσμιακό δυναμικό των πολιτών όχι περισσότεροι
των 150 βουλευτών(ένας βουλευτής ανά 70.000 κατοίκους,
που θα ανήκουν σε μία από τις 15 διοικητικές περιφέ-
ρειες στις οποίες θα πρέπει να χωρίζεται η χώρα)και
η επιλογή τους να γίνεται με απλή αναλογική.
Παράλληλα όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν
στη Βουλή,με δικαίωμα ψήφου,όλες οι παραγωγικές τά-
ξεις,ανάλογα με το αριθμιτικό δυναμικό τους και σε
ποσοστό που να μη ξεπερνά το 10% του συνολικού πο-
σοστού των δύο πρώτων κομμάτων.Οι εκπρόσωποί τους θα
επιλέγονται από τα συνδικαλιστικά τους μέλη.
<>Σε μια ευνομούμενη δημοκρατία όλες οι πολιτικές παρα-
τάξεις θα πρέπει να συμμετέχουν αναλογικά όχι μόνο
στο κοινοβούλιο,αλλά και στη διακυβέρνηση της χώρας.
<>Με μια τέτοια ολιγομελή και αντιπροσωπευτική κοινο-
βουλευτική σύνθεση,η Προεδρική Δημοκρατία είναι το
πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης.
<>Η περιφερειακή διοίκηση θα πρέπει να ενισχυθεί από
πλευράς υποχρεώσεων και δικαιωμάτων και η δράση της
να ελέγχεται από το κοινοβούλιο,με σοβαρές κυρώσεις
του σε περιπτώσεις παρεκτροπών της.
<>'Ολοι οι πολίτες,ανεξάρτητα της θέσης και της προσφο-
ράς τους στην κοινωνία,από τον Πρόεδρο της δημοκρατίας
μέχρι τον πιο απλό πολίτη,θα πρέπει να αντιμετωπίζο-
ται ίσότιμα και με την ίδια διαδικασία από τον νόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου